ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน-มิถุนายน 2562)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม-มีนาคม 2562)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม 2561)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 4 ปี 2561 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม-กันยายน 2561)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน-มิถุนายน 2561)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม-มีนาคม 2561)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 4 ปี 2560 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 2 ปี 2559 (เมษายน-มิถุนายน 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม-มีนาคม 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม 2558)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 4 ปี 2558 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๘ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๘)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๘ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๘ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๘)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๗ (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๗)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๗ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๗ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๗)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๗ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๗ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๗)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๖ (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๖)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๖ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖)