แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์

           วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางรตี วัลลิสุต แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมหารือ และซักซ้อมการดำเนินงานโครงการ/เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องสำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์