แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมเยียนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์