สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบใบประกาศยกย่องบุคคลดีเด่น บุคคลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2562

          วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสาวกฤษณา เขียวจันทร์แสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสุภาพร อ่ำเมือง พนักงานธุรการ ส.4 ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม "ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์