วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

        "แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

พันธกิจ

        1.การเพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
        2.คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
        3.พัฒนากระทรวงให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
        4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
        5.ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
          
เป้าหมาย
        ให้ผู้ใช้แรงงานได้รับบริการด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาแรงงานในท้องถิ่นให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพ มีหลักประกันในอาชีพและความมั่นคงในชีวิต

 วิสัยทัศน์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

                   "บริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน อำนวยการให้วงจรแรงงานสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์"

 พันธกิจ

                  1.  กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจด้านแรงงาน
                  2.  ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
                  3.  บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
                  4.  สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน
                  5.  ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานพิการ และแรงงานสูงอายุ
                  6.  พัฒนาระบบค่าจ้างของประเทศ