รายชื่ออาสาสมัครแรงงาน

รายชื่ออาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์

 ที่  ชื่อ-สกุล  ตำบล  อาชีพ
อำเภอตรอน  

 1

นายเรวัตร    มากพันธ์ บ้านแก่ง เกษตรกร
  2 นายบิน   นันชัย น้ำอ่าง เกษตรกร

  3

นายไพบูลย์   เจริญศิลป์

หาดสองแคว

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

  4

นางนิตยา  จันกัด

วังแดง

ตัวแทนขายประกันชีวิต

 5

นายจรูญ   บัวกลม

ข่อยสูง

เกษตรกร

อำเภอบ้านโคก  
 1 นายอภินันท์  อินอ่อน นาขุม  กำนันตำบลนาขุม
 2 นายอุดม    สิริวัฒนาเดชา บ่อเบี้ย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
3

นางสาวภิญญภัสสร์ หล้าเชียงของ

ม่วงเจ็ดต้น

แพทย์ประจำตำบล  
4 นางสุบิน   ดวงสุภา บ้านโคก เกษตรกร  
อำเภอลับแล  
 1 นางสุวรรณภานิตย์   ปิ่นเวหา ศรีพนมมาศ  สมาชิก ทต.
 2 นางจินดา  คำไท้

แม่พูล

ส่วนตัว

 3 างสาวเยาวภา  พิมพ์โพธิ์ ชัยจุมพล นักการเมืองท้องถิ่น  

4

นางสาววันวิษา  มูลคำบิน

ฝายหลวง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 
5 นางวังเวง  นิลสนธิ ด่านแม่คำมัน เกษตรกร
6 นางอำไพ   ต๊ะสุก นานกกก อ.ส.ม.
7

 นางมาลัย   ทองอยู่

ไผ่ล้อม

 เกษตรกร

8

 นายภากร   แหลมหลัก

ทุ่งยั้ง เกษตรกร            
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์   
 1

นางวัชรียา  แจ้งเพิ่ม

 แสนตอ รับจ้างทั่วไป
 2

นายพินิจ  จันทร์คำอ้าย            

 บ้านด่านนาขาม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 3  นางวิวาห์    กรัณฑกาญจน์  ท่าอิฐ  ธุรกิจส่วนตัว
 4  นางสาวพนิตตา  โสฬสจินดา  น้ำริด  แม่บ้าน
 5

 นางไสว  ใจมัง

 หาดงิ้ว

 เกษตรกร

6

 นางสาวอุไร   ทิพย์เทียม  คุ้งตะเภา  อ.ส.ม.
 7  นายชเลง   ศิริวัฒน์  บ้านเกาะ  ผู้ใหญ่บ้าน
 8  นายบุญ   อ่อนคง  วังกะพี้  ประธานชุมชน
9  นางสน   แย้มศรี  ท่าเสา  ค้าขาย/รับจ้าง
10  นางผล   ตันยะ วังดิน  เกษตรกร
11 นายชัยกิจ   มณี ป่าเซ่า ผู้ใหญ่บ้าน
12 นางสาวมุกดาพร    เงินเชื้อ ผาจุก ค้าขาย
13 นางลุ่มรวย   มอญเมือง หาดกรวด เกษตรกร
14 นางรำพึง    จ๋อยฟอง งิ้วงาม รับจ้าง
15  นางสาวปภาดา   แจ้มั่น ถ้ำฉลอง เกษตรกร

16

17

 นางอารีรัตน์    กิกิ้ง

นายเล็ก   ยาสุ่ม

บ้านด่าน

ขุนฝาง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

เกษตรกร

อำเภอน้ำปาด

1

นางเฉิน  ปานเพ็ง

น้ำไคร้

เกษตรกร

 2  นางกุล   จันทร์แสนตอ ห้วยมุ่น เกษตรกร
 3  นางเสน่ห์ ฟองเทพ บ้านฝาย เกษตรกร
 4  นางพ่วน   เสาวภา เด่นเหล็ก ผู้ใหญ่บ้าน
 5  นายระดับ  พิมพ์แก้ว

ท่าแฝก

เกษตรกร

 6  นางสาด  คันเทีย น้ำไผ่ เกษตรกร

 7

 นางวันเพ็ญ    เนตรพรม

 แสนตอ

อ.ส.ม.

อำเภอฟากท่า
 1  นางฐานิดา   มีโส สองห้อง ประธานแม่บ้าน
 2  นายมังกร   ไพรสนธิ์ บ้านเสี้ยว ผู้ใหญ่บ้าน
 3  นางไสว   เพียงตา ฟากท่า รองนายก
 4

 นางอมรรัตน์  จันทร์คำ

สองคอน

เกษตรกร

       
อำเภอพิชัย
   1

นางสาวจิราวรรณ   มหาต่างใจ

ไร่อ้อย

เกษตรกร

 2  นางใกล้รุ่ง   สุขนวล ในเมือง เกษตรกร
 3  นางสวรรค์   เหล็กแจ้ง นายาง เกษตรกร
 4  นายเปล   บุญสุวรรณ์ ท่ามะเฟือง เกษตรกร
 5  นายสำราญ   เลื่อนลอย คอรุม เกาตรกร
 6  นางดาวรุ่ง   สอนหว่าง บ้านดารา รับจ้าง
   7 นางสายหยุด  ทองคำ นาอิน เกษตรกร

8

9

10

11

นายบรรจง   ไพรทอง

นายมานัต  บุญเลื่อน

นางวิลาวัลย์   คงเทศน์

นางทองอยู่ เหมาะประไพพันธ์ุ

บ้านหม้อ

บ้านโคน

พญาแมน

ท่าสัก

สมาชิก อบต.

เกษตรกร

เกษตรกร

เกษตรกร

   
อำเภอท่าปลา
 1  นางสมพร  ธิจร หาดล้า เกษตรกร
 2  นายอธิบดี   คงดี ท่าปลา  สมาชิก อบต.

 3

นายบุญส่ง เถื่อนเอี่ยม

จริม

ผู้ใหญ่บ้าน

 4 นางวิจิตร์  อินทร์จันทร์ ร่วมจิต ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
 5  นายสนั่น  หล้าติ๊บ นางพญา รองนายกฯ
 6 นายสมคิด  ปานานนท์ น้ำหมัน กำนัน
 7

นางบัวทอง   กิกลิ้ง

ผาเลือด

รับจ้าง

       
อำเภอทองแสนขัน
 1 นายโสภณ   กุลให้ บ่อทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 2 นายมานิตย์ ทองธรรมชาติ

น้ำพี้

ผู้ใหญ่บ้าน

 3

นางกรกนก  เอี่ยมอ่อน

ป่าคาย เกษตรกร
 4 นายเสน่ห์   เทพทองคำ

ผักขวง

ผู้ใหญ่บ้าน