ความเป็นมา

             ภายหลังจากการปฏิรูประบบราชการสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด อุตรดิตถ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นสำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ตามกฎ กระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2545 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 โดยเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงในจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงานในความรับผิดชอบของ ส่วนราชการสังกัด กระทรวงแรงงาน ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์งานนโยบายและแผนงานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศ ด้านแรงงานประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้าน แรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย